มิถุนายน 2560
อา พฤ
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
วันที่ปัจจุบัน
 
 
 
 
facebook youtube
 
     
 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 สมาคมพัฒนาแม่เมาะ” จังหวัดลำปาง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้การสนับสนุน 
งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในเขตอำเภอแม่เมาะ ได้เชิญให้ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน "ค่ายคนรักดี"ครั้งที่1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 
จ.ลำปาง ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในเขตอำเภอแม่เมาะจำนวน 125 คน ได้แก่โรงเรียน ดังนี้..

   - โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ  
   - โรงเรียนสบจางวิทยา
   - โรงเรียนสบเมาะวิทยา
   - โรงเรียนสบป้าดวิทยา
   - โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
   - โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
            
         โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ฯเราก็ได้นำหนังสือ สื่อการเรียนรู้ E-book นิทรรศการจากTK park ไอทีเพื่อการส่งเสริมศักยภาพ และ
มีของรางวัลต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้ไปด้วย